Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi : Luật thuế Giá trị gia tăng (P1)

Quốc hội khóa XIII thông qua Luật số 106/2016/QH13 tại kỳ họp khóa 11 vào ngày 06/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, riêng với việc bãi bỏ thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

I- Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH13 được sửa đổi, bổ sung các điều khoản chi tiết như sau:

+ Điều 5. Đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng:

“1” – Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thì khi bán ra không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào.

“9”- Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật.

“23”- Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi

+ Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế:

“1”- Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

a) Dự án đầu tư không góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký;

b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép đầu tư từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

“2”- Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian 2 năm liên tục.

Nguồn : Thư viện pháp luật

Biên soạn : Ngọc Hiền

Xem thêm :

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi : Luật thuế tiêu thụ đặc biệt  (P2)

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi : Luật quản lý thuế (P3)

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi : Luật thuế Giá trị gia tăng (P1)
5 (100%) 12 votes
logo acsc
Content Protection by DMCA.com

SỐ ĐT : 0938.002.149 gặp Ms Phụng