Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

posted in: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP | 0

I – Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại khoản 3 điều 10 thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2014:

II – Hồ sơ nộp gồm tờ khai thuế (GTGT, TNDN, TNCN), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) và tiền thuế phải nộp nếu có phát sinh.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

Ví dụ: Hồ sơ khai thuế môn bài,…

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Ví dụ: Tờ khai thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính,…

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định trên.

Xem thêm

Phần II: Cách xác định đối tượng nộp thuế GTGT

Phần III: Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Phần IV: Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mẫu 01/GTGT

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
5 (100%) 41 votes
Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam: complete the task